Mr. KHẤU THANH HÒA

Tổng giám đốc
  • Tổng giám đốc công ty cổ phần JAVILINK Giám đốc
  • Đồng sáng lập SAIGON GROUP-JAPAN
  • Thành viên Hiệp hội hữu nghị Nhật Việt